React native

Энэ сургалт нь JavaScript болон React хөгжүүлэлтийн туршлагатай, гар утасны хөгжүүлэлт хийх сонирхолтой  болон өөрийн ашигладаг программын хэрэгслийг өргөжүүлэх хүсэлтэй  хөгжүүлэгчдэд зориулагдсан.

In this course you will learn:

  • What Expo and React Native are and how to write an app
  • How to use core components in your apps
  • Add custom styling to your components
  • Use React Navigation to make multi-screen apps

Программчлал