Хичээлүүд

МХТСТ-өөс дараах хоёр сургалтыг санал болгож байна.

1. Custom сургалт
Индонезийн их сургуулийн  idCARE.UI сургалтын академиас боловсруулсан хөтөлбөрөөс тус сургуулиас заана.

2.  Commercial сургалт
EC Council болон CompTIA олон улсын сургалтын байгууллагаас боловсруулсан хөтөлбөрөөр албан ёсны зөвшөөрөлтэй байгууллагаас заана.

 КОД СУРГАЛТЫН НЭР ТӨРӨЛ ХУГАЦАА  
 COM-CS01  Certified Ethical Hacker (CEH)  EC-Council   Дууссан  Энд дар
 CUS-CS01  How to make  top managements aware of CS  Custom  2023.02.06-14  Энд дар
 CUS-CS02  How to make general employees aware of CS  Custom  2023.02.06-14  Энд дар
 CUS-CS03  Computer Forensic  Custom  2023.03.13-21  Энд дар

 

Сургалтанд 2023.01.25-ы дотор бүртгүүлнэ үү.  Бүртгүүлэх холбоос