Хөтөлбөр

Японы ОУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-ийн “Кибер аюулгүй байдлын хүний нөөцийг хөгжүүлэх” техникийн хамтын ажиллагааны төслийн хүрээнд КАБ-ын олон төрлийн, ялгаатай түвшний сургалтыг зохион байгуулан, Монгол Улсад өндөр ур чадвартай сургагч багш нарыг бэлтгэх хөтөлбөрийг зөвхөн ШУТИС төдийгүй бусад сургууль, байгууллагуудыг хамруулсан “КАБ сургагч багш бэлтгэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. КАБ-ын сургагч багшийн хөтөлбөрийн сонгогдон орох нь дараах давуу талуудтай. Үүнд:

  • Сургагч багшийн хөтөлбөрт үнэ төлбөргүй хамрагдах боломжтой
  • Цаашид ШУТИС-МХТС-Мэдээлэл холбоо технологийн сургалтын төвийн КАБ академийн зочин сургагч багшаар ажиллах эрхийн гэрчилгээг гардаж авна

Цаашид сургагч багшийн сургалтыг заах үйл ажиллагааг МХТСТ-ийн журмын дагуу зохион байгуулна.

Бусад сургууль болон байгууллагууд нь өөрсдийн багш, ажилчдаа энэхүү сургагч багшийн хөтөлбөрт хамруулснаар дараах давуу талуудтай. Үүнд:

  • Багш, ажилчид сургалтанд хамрагдсанаар ур чадвар, мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжтой
  • Цаашид ШУТИС-МХТС-Мэдээлэл холбоо технологийн сургалтын төвийн КАБ академийн зочин сургагч багшаар ажиллах боломжтой