____________________


Educational Background (Bachelor of IT, Master of CS etc)
Файлын хэмжээ 20MB-аас хэтрэхгүй байна.Файлын хэмжээ 20MB-аас хэтрэхгүй байна.


Багшилж байсан бол хугацааг оруулах сар, жил,Заавар

Зорилго:

Төрийн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд Монгол Улсын кибер аюулгүй байдлын тогтолцоо, хууль эрхзүй, зохицуулалтын орчны талаарх мэдлэг олгож, мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо (МАБМТ)-г бий болгох, хэрэгжүүлэх, удирдах, хадгалах чиглэлээр ойлголттой болоход дэмжлэг үзүүлж, кибер сургуулилт хийн халдлагын үед авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ур чадварыг эзэмшүүлнэ.

Зорилт:

  • Монгол Улсын кибер аюулгүй байдлын тогтолцоо, хууль эрхзүй, зохицуулалтын орчныг судлах
  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, удирдах, хадгалах чиглэлээр ойлголттой болох
  • Кибер сургуулилт хийж халдлагын үед авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх