Сургалтын хугацаа

Сургалтын цаг

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Computer Forensic

Сургалт явагдах хугацаа:

  • Танхимын сургалт - 2023.03.13-17 (нийтээр оролцоно)
  • Мock буюу заах ур чадварын сургалт - 2023.03.20-21 (багаар оролцоно)

 

“Computer Forensic” энэхүү сургалтын агуулгыг idCARE.UI-ээс боловсруулсан. Тус сургалтын модулиуд, агуулгыг idCARE.UI нь албан ёсоор эзэмших эрхтэй юм.

Энэхүү сургалтаар:

  • Forensic буюу Мөрдөлтийн шинжлэх ухааны гарал үүсэл, шинжлэх ухааны болон хууль эрх зүйн дүгнэлт гаргах хоорондын ялгааг ойлгох
  • Дижитал криминалистикийг ашиглаж болох олон нөхцөл байдал, түүнийг шүүхэд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байлгахын тулд өгөгдлийг боловсруулахад шаардлагатай процессыг ойлгох
    Дижитал шүүх эмнэлгийн мөрдөн байцаалтын мөрдөн байцаалтын процессыг боловсруулах
  • Төрөл бүрийн компьютерийн файл/лог, тогтворгүй өгөгдөл, дискний шүүх шинжилгээгээр дамжуулан янз бүрийн нотлох эх сурвалжаас нотлох үнэ цэнийн эх сурвалжийг тодорхойлох
    Гэмт хэрэг, үйл явдлын талаарх мэдээллийг олж авах, хадгалах, дүн шинжилгээ хийхээс эхлээд тоон шүүх эмнэлгийн үйл явцыг дадлагажуулах