Сургалтын хугацаа

Сургалтын цаг

40

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Certified Ethical Hacker (CEH)

Certified Ethical Hacker (CEH) сургалт нь EC-Council-ын албан ёсны эрхтэй сургалтын байгууллагаас зохион байгуулагддах ба сургалтын материалыг EC-Council албан ёсоор эзэмшинэ.

Дэлгэрэнгүй