Сургалтын хугацаа

Сургалтын цаг

40

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

How to make general employees aware of CS

Сургалт явагдах хугацаа:

  • Танхимын сургалт - 2023.02.06-10 (нийтээр оролцоно)
  • Мock буюу заах ур чадварын сургалт - 2023.02.13-14 (багаар оролцоно)

 

“How to make general employees aware of CS” энэхүү сургалтын агуулгыг idCARE.UI-ээс боловсруулсан. Тус сургалтын модулиуд, агуулгыг idCARE.UI нь албан ёсоор эзэмших эрхтэй юм.

Энэ сургалтаар:

  • Мэдээллийн аюулгүй байдал ба кибер аюулгүй байдлын үндэс
  • Мэдээллийн аюулгүй байдал, кибер аюулгүй байдлын аюул заналаас хэрхэн сэргийлэх арга зам
  • Цахим аюулгүй байдлыг хангах үр дүнтэй хөтөлбөрийг хэрхэн бий болгож, хэрэгжүүлэх талаарх мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ.