Сургалтын хугацаа

Сургалтын цаг

40

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

How to make  top managements aware of CS

Сургалт явагдах хугацаа:

  • Танхимын сургалт - 2023.02.06-10 (нийтээр оролцоно)
  • Мock буюу заах ур чадварын сургалт - 2023.02.13-14 (багаар оролцоно)

 

“How to make top managements aware of CS” энэхүү сургалтын агуулгыг idCARE.UI-ээс боловсруулсан. Тус сургалтын модулиуд, агуулгыг idCARE.UI нь албан ёсоор эзэмших эрхтэй юм.

Энэ сургалтаар шийдвэр гаргагчид (Гүйцэтгэх захирал болон байгууллагын удирдлагууд) кибер аюулгүй байдлын ач холбогдлыг ойлгох, түүнийг байгууллагадаа хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ.