Сургалтын хугацаа

2022.10.17

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Энэхүү сургалт нь өгөгдлийн сан удирдах системийн олон сэдвийг хамарч өгөгдлийн санг суурилуулах, тохируулах, удирдах, гүйцэтгэл, нөөцлөлт, сэргээх болон аж ахуйн нэгжийн үйлчилгээний талаар практик дадлагыг мөн хамрана. Тус сургалт нь суралцагчид Оракл өгөгдлийн сан удирдах системийн архитектурын бүтцийг дэлгэрэнгүй авч үзэн, өгөгдлийн сангийн администратор болоход шаардлагатай бүхий л ур чадварыг цогц байдлаар олгоно.

Module1: - Introduction to Oracle 19c, Installation, Architecture and Physical-Logical structure

Topics

 • Database installation and creation. (use DBCA)
 • Managing Database instances and ASM instances
 • Memory Structures
 • Process Structures
 • Oracle Network environment
 • Database storage structures
 • User security
 • Concurrency control
 • Managing Space
 • Managing Undo Data
 • Database auditing

Module 2:- Oracle19c Maintenance, Crash Recovery and Performance

Topics

 • Backup
 • Recovery
 • Moving Data
 • Database maintenance
 • Managing Performance
 • SQL Tuning
 • Resource Management
 • Automation of Tasks
 • Oracle Scheduler
 • Oracle Support