Сургалтын хугацаа

2022.08.22

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Өгөгдлийн шинжилгээ нь өгөгдлийн далд нуугдмал шинж чанарыг илрүүлэх, цуглуулах, тайлан гаргах, зах зээлийн судалгаа хийх, бизнесийн шаардлагыг сайжруулах зэрэгт ашиглагддаг тухайн бизнесийн цаашид өргөжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болно. Өгөгдлийн шинжилгээ нь өгөгдлийн мөн чанарыг тайлбарлахын тулд өгөгдлийн олборлолтыг чанарын болон тоон аргаар дүн шинжилгээ хийх явдал юм. Энэхүү сургалтаар өгөгдлийн олборлолт хийх төрөл бүрийн арга техникүүдийг нарийвчлан судална.  

Module 1:- Introduction to R environment, installation of tool and understanding basics in R Contents to be covered in this part are-

 • Getting Started with R and R Studio
 • Introduction to Basics
 • Importing and Exporting Data in R
 • Exploratory Data Analysis

Module 2:- Data Preparation, performing Text mining and Social Media Analysis Contents to be covered in this part are-

 • Data Preparation
 • Text Mining
 • Social Media Analysis
 • Visualizing Data with ggplot

Module 3:- Basics of Predictive Analytics, Supervised and Unsupervised learning and Evaluation Contents to be covered in this part are-

 • Basics in Predictive Analytics
 • Data Pre-processing
 • Supervised Learning
 • Unsupervised Learning
 • Model Performance