Сургалтын хугацаа

2022.06.16

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Тус сургалтаар суралцагчид өгөгдөл бэлтгэх, дүрслэх, хянах самбар, өгүүлэмж бичих зэрэг төрөл бүрийн ойлголтууд дээр ажиллах боломж олгох ба бизнесийн шийдвэр гаргалтад өгөгдлийн анализ ашиглах, шийдвэр гаргахын тулд сайтар боловсруулсан тайлан, хянах самбар гаргаж, бизнесийн анализид тулгуурлан шийдвэр гаргах боломжтой болно. Оролцогчид Tableau ашиглан өгөгдлийн шинжилгээний өндөр үр нөлөөтэй нийтлэг график дүрслэлийг бий болгоно. Тус хичээлийн хүрээнд суралцагч хүснэгтэд мэдээлэл бэлтгэж оруулах бөгөөд төрөл бүрийн өгөгдлийн элементүүдийн хоорондын хамаарлыг тайлбарлаж сурах болно. Энэхүү сургалт нь Tableau-г өмнө ашиглаж үзээгүй, эсвэл давтан сургалтад хамрагдах шаардлагатай эсвэл Tableau-г илүү гүнзгий судлах хүсэлтэй хүмүүст зориулагдсан болно. Суралцагчдыг “Tableau Certified Associate” сертификат олгох шалгалтад бэлдэх зорилготой болно.

Module 1:- Fundamentals of Visualization with Tableau, Creating and using sets, Calculated FieldsAnd visualizing a data

 • Installing tableau
 • Creating a calculated field
 • Data extracts
 • Joining and blending of the data
 • Visualizing data using Bar Chart, Lines Charts, Scatterplots, Heat maps

Module 2:- Time series data, Understanding Aggregation, Granularity

 • Working with time Series data
 • Creating the area chart
 • Data Formatting
 • Dealing with geographical Location

Module 3:- Creating a Interactive dashboards, Stories and Adding Animations into it.

 • Creating a Interactive dashboards
 • Adding filter and highlighters
 • Level of Details
 • Advanced table calculations