Сургалтын хугацаа

2022.10.17

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Өндөр үр нөлөөтэй өгөгдлийн шинжилгээ хийхийн тулд та SQL, PL/SQL хэлийг ашиглан хадгалсан өгөгдлийн сангаас өгөгдөл үүсгэх, хооронд нь харьцуулах, өргөжүүлэх зэргийг гүйцэтгэх шаардлагатай болдог.Энэхүү сургалтаар SQL ба PL / SQL ашиглан өгөгдлийн сан үүсгэх, аж ахуй нэгжийн хоорондын харилцаа, өгөгдөл хадгалах, сэргээх зэрэгөгөгдлийн сан удирдах системийн талаар шаардлагатай үндсэн мэдлэгийг олгоно.

Module1: - Introduction to Oracle 19c, Installation, Architecture and Physical-Logical structure

Topics

 • Database installation and creation. (use DBCA)
 • Managing Database instances and ASM instances
 • Memory Structures
 • Process Structures
 • Oracle Network environment
 • Database storage structures
 • User security
 • Concurrency control
 • Managing Space
 • Managing Undo Data
 • Database auditing

Module 2:- Oracle19c Maintenance, Crash Recovery and Performance

Topics

 • Backup
 • Recovery
 • Moving Data
 • Database maintenance
 • Managing Performance
 • SQL Tuning
 • Resource Management
 • Automation of Tasks
 • Oracle Scheduler
 • Oracle Support