Сургалтын хугацаа

2022.09.19

Сургалтын цаг

50

Сургалтын хэлбэр

Онлайн, танхим

Хичээлийн нэр

Орчин үед MongoDB, Express, Node, React JS мэддэг, веб аппликейшны дизайн /FrontEnd/, ажиллагааг /BackEnd/ аль алийг нь хөгжүүлж, бүрэн ажиллагаатай веб программ хийж чадах цогц мэдлэгтэй /FullStack/ хөгжүүлэгч эрэлт үлэмж нэмэгдэж байна. MERN нь орчин үеийн нэг хуудастай аппликейшн бүтээдэг алдартай технологи бөгөөд Java-г программ хангамж хөгжүүлэлт, гар утасны аппликейшн болон томоохон системүүдэд өргөн ашиглагддаг ба уламжлалт дизайны Angular.JS-ыг React.JS-р сольсон MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node) багцыг хэд хэдэн хувилбарын нэг болно. Тус сургалтаар MERN-ийг ашиглан цогц ур чадвартай вэб хөгжүүлэгчийг бэлтгэнэ.

Module 1:Working with Node.js and Express Framework

Topics

 • Introduction to MERN Stack and its advantages
 • Single Page Application and its importance
 • Introduction to Browser Side JavaScript, Handling Events like Mouse Events, Keyboard Events etc.
 • Introduction to ES6 Concepts
 • Node.js Introduction- Event Loop and Server-Side JavaScript
 • Modules in Node.js.
 • Understanding Express.js Framework
 • Parsing data using Express.js
 • Understanding MVC architecture
 • Understanding Endpoints and REST APIs
 • Handling REST API calls with Routing and Postman

Module 2: Working with MongoDB Database with Node.js

Topics

 • NoSQL Basic Concepts and Terminologies.
 • Basic commands of MongoDB.
 • Creating Collections and inserting documents using command line in MongoDB database.
 • MongoDB Basic CRUD operations.
 • Understanding Mongoose in Node.js.
 • Connecting Backend to the Database- MongoDB & Mongoose.
 • Performing CRUD operation using Mongoose in Node.js.

Module 3:Working with React.js and Building Front-End

Topics

 • Understanding basic concepts of React.js- What is React.js, Advantages of React.js,
 • Understanding JSX and components in React.js.
 • Lifecycle of React component
 • Using props to pass data between components.
 • Rendering data on web pages using React.js.
 • Handling Events in React
 • Working with states- creating and updating state of components
 • React Component Styling
 • React Router and React Routing
 • Working with forms in React

Module 4:Connecting Front-End(React.js) to Backend (Node.js)

Topics

 • Sending GET and POST requests from frontend to Backend
 • Handling CORS Error
 • Error handling in frontend
 • Understanding fetch() and axios API
 • REACT with Nodejs and Mongodb - Search, Delete, Update